Sådan beskytter du din arbejdsplads mod farlige gasarter.

Giftige eller brandfarlige stoffer optræder ofte som en del af produktionen på mange arbejdspladser, og selvom alle regler og foranstaltninger er opfyldt, sker der alligevel fra tid til anden uheld eller lækager, som kan udgøre en alvorlig sundhedsrisiko for dig og dine kollegaer – og i værste tilfælde være dødbringende.

Nogle udslip opdages hurtigt pga. en kraftig lugt, eks. klor, ammoniak eller svovlbrinte, mens andre er lugtfri. Tag eksempelvis carbon monoxid, som opstår ved ufuldstændig forbrænding. CO er yderst giftig, og selv en meget beskeden koncentration i luften kan være dødelig. Også carbon dioxid og nitrogen indgår i mange industrielle processer og er farlige i den forstand, at de fortrænger ilten i omgivelserne. Derfor vil man ofte installere gasdetektorer i rum, hvor man anvender nitrogen til nedfrysning eller CO2 til kulsyrepåfyldning.

De lugtfri gasarter eller iltfortrængning kan dog optræde mange andre steder uden du ved det. Det kan både være i lastrum, brønde, tankanlæg og mange andre steder. Selv oxygen (ilt) som vi ellers betragter som uskadelig og en forudsætning for liv er farlig i både for lave eller for høje koncentrationer.

I Hans Buch vil vi gerne slå et slag for rettidig omhu. I samarbejde med vores leverandør af gasdetekteringsudstyr, Crowcon, giver vi dig derfor en række fact sheets, der kan hjælpe dig med at beskytte dig selv og dine kollegaer mod farlige gasarter på arbejdspladsen.

Download dine fact sheets her, og bliv klogere på, hvordan du skal håndtere gasarterne, samt detektere, måle og rapportere om dem.

Oxygen (ilt)

Mens det er almindeligt kendt, at en lav iltkoncentration giver ubehag, og at få minutter uden ilt medfører uoprettelige skader på organerne, så er det nok de færreste der tænker over, at en for høj iltkoncentration øger brandfaren betragteligt. Ilt berigelse kan ske på steder, hvor der opbevares iltflasker, eks. hospitaler, laboratorier eller produktionsanlæg, hvor der anvendes ilt.

Ilt niveauet i dine omgivelser bør holdes konstant, hvorfor det er relevant at måle.

Download dit fact sheet om oxygen her og lær, hvordan du skal håndtere gassen.

Ammoniak

Ammoniak er klassificeret som et ekstremt farligt stof og kan ved lækager være meget skadeligt – endda dødeligt. Gassen kan både være giftig og brandfarlig og er ætsende i koncentreret form.

Download dit fact sheet om ammoniak her og bliv klædt på til at sikre din arbejdsplads mod gassen

Hydrogen (brint)

Hydrogen (brint) er ekstremt brandfarligt, og kan forårsage brand eller eksplosion, når det bliver blandet med atmosfærisk luft – selv i små mængder. Ved høje koncentrationer i indåndingsluft kan brint forårsage alvorlig iltmangel som i sidste ende kan være dødelig.  Uden tilstrækkeligt ilt kan din hjerne, lever og andre organer blive beskadiget bare få minutter efter symptomerne optræder.

Hydrogen (brint) spredes dog normalt hurtigt i godt ventilerede rum, hvormed de primære farer ved gassen er risiko for antænding og eksplosion.

Download dit fact sheet om hydrogen (brint) her og bliv klædt på til at sikre din arbejdsplads mod utilsigtede risici

Klor

Klor er giftigt, og hvis du indånder eller drikker det i koncentrerede mængder, kan det være dødeligt. Selvom det ikke er brændbart, kan klor reagere med de fleste brændbare stoffer, som udgør en brand- og eksplosionsrisiko.

Klor kan desuden indgå forbindelse med rengøringsmidler (f.eks. kalkfjerner) og danne H-Cl dampe, som ætser lungerne og ”drukner” den udsatte i eget blod/cellevæske.

Download dit fact sheet om klor her og bliv klædt på til at sikre din arbejdsplads mod gassen

Metan

Metan dannes naturligt bl.a. ved biologisk nedbrydning af organisk materiale under iltfattige forhold. Metan fremstilles også i biogasanlæg hvor en blanding af husdyrgødning, samt vådt affald fra industri og husholdninger gennemgår en biologisk forrådnelses proces, hvor der dannes henholdsvis biogas og biomasse. Mængden af metan i biogassen afhænger af de stoffer som nedbrydes, men udgør som regel 55-70 %

Biogassen kan efterfølgende anvendes til fremstilling af elektricitet og varme.

Metan er en væsentlig energikilde og udgør også den primære bestanddel i dansk naturgas
(ca 90 %).

Metan er i sig selv både lugtfri, farveløs og ikke giftig, men det betyder ikke, at den ikke er farlig. Metan er nemlig brandfarlig, og det er dermed vigtigt at sikre sig imod udslip på arbejdspladsen på grund af den store brand- og eksplosionsfare. Gasdektorer som checker for metan er derfor også nogle af de mest efterspurgte produkter til industrien.

Download dit fact sheet om metan her og bliv klædt på til at sikre din arbejdsplads mod gassen

Hydrogencyanid

Hydrogencyanid (HCN), populært kaldet blåsyre er en kemisk forbindelse, der kan optræde som en yderst giftig, farveløs og flygtig gas. Gassen indgår i flere kemiske fremstillingsprocesser, herunder fremstilling af maling, plastic og insektbekæmpelsesmidler.

Med en vægt på 27.02534 g/mol er hydrogencyanid lettere end alm. luft, hvormed gassen vil stige til vejrs og samle sig under loftet. Ved tilstedeværelse af HCN eller blåsyre vil man opleve en svag lugt af mandler, men desværre er 30-40 % af os ikke i stand til at lugte denne, hvoraf 20% selv ikke kan lugte den i høje koncentrationer. Gasdetektering af derfor uundværlig.

Inhalerer du blåsyre overføres giften nemlig hurtigt til blodet, hvormed transporten af ilt til cellerne påvirkes.  En eksponering på 300ppm er dødelig indenfor få minutter mens 100-200ppm vil være dødelig indenfor 30-60 min.

Download dit fact sheet om hydrogencyanid her og bliv klædt på til at sikre din arbejdsplads mod gassen

Find dit gasdetekteringsudstyr hos Hans Buch

Hos Hans Buch har vi løsninger til gasdetektering – både stationær overvågning og transportable gasdetektorer til personsikkerhed, og vi hjælper dig hellere end gerne med idriftsættelse og servicering af dit gasdetekteringsudstyr.

Med gasdetektering og alarmering har du gjort så meget du kan for at beskytte dig selv og dine kollegaer mod farlige gasarter, og med priser på håndholdte gasdetektorer fra ca. 2000 kr., er det også billigt at gøre det sikkert.

hans buch
Kontakt os her
Få hjælp til din ordre