PtX er forkortelsen for Power-to-X, der er en proces til at konvertere elektricitet til en anden energiform (X). Det er en af de tekniske løsninger, der bidrager til grøn omstilling ved at lagre vedvarende energi og udjævne balancen mellem energiforbrug og energiproduktion.


Power-to-X (PtX, også forkortet P2X) er en samlet betegnelse, der beskriver processen med at omdanne elektrisk energi til en anden energiform. Power-to-X findes i mange varianter, men en af de mest beskrevne og anvendte metoder i bestræbelserne på at lagre grøn energi er konvertering til brint ved at spalte vand til brint og ilt.

Power-to-X er vejen til en grønnere fremtid

Power-to-X er en løsning, der kan bidrage til at udfase sort energi fra fossile brændstoffer såsom olie, kul og naturgas, og som er en af de tekniske omdannelsesveje til lagring af grøn energi. Udvinding af grøn energi kommer blandt andet fra vedvarende energikilder såsom vindmøller og solceller, som er afhængig af vejret for at producere strøm.

Det har populært sagt den konsekvens, at vi har for lidt strøm til efterspørgslen fra industrien og husholdningerne, når vinden ikke blæser og solen ikke skinner. Omvendt har vi ofte for meget strøm, end vi kan nå at forbruge, når vindmøllerne roterer i høj vindstyrke, og når solcellerne opvarmes af solens stråler.

Lagring af vedvarende energi sikres med Power-to-X

For at gøre os mindre afhængige af vejrforholdene har vi derfor brug for en måde til at lagre den grønne strøm. Lagringen kan bidrage til at udjævne balancen mellem produktion og efterspørgsel, så overskydende grøn energi fra vedvarende energikilder ikke går tabt. Det kan man eksempelvis gøre med Power-to-X, hvor en af de anvendte metoder er at sætte strøm til vandmolekyler. Metoden kaldes elektrolyse.

Hans Buch hjælper kunde med instrumentering til PtX-applikation

Der findes en række udfordringer til opbygning, drift og vedligehold, der sikrer den bedst mulige oppetid af et Power-to-X-anlæg. Hans Buch ydet teknisk sparring og leveret instrumentering i form af fugt- og temperaturmålere, samt dugpunktmålere til kundens PtX-applikation.

Læs mere: “Kundecase: Instrumentering til PtX-applikation

Hvad er elektrolyse?

Elektrolyse er en måde at adskille et stof ved hjælp af elektricitet. Ved at sætte jævnstrøm (DC, direct current) til en beholder med væske i sættes to energiladninger i kontakt med væsken. Disse energiladninger betegnes som en plus- og en minusforbindelse, der også kaldes for en positiv og negativ forbindelse. Den positive forbindelse (+) kaldes en katode, mens den negative forbindelse kaldes en anode (-).

Der findes forskellige teknologiske metoder til at foretage en elektrolyse, såsom Alkaline, PEM (Proton Exchange Membrane) og Solid Oxide Electrolysis, samt varianter, der kombinerer eller tager udgangspunkt i de nævnte teknologier.

Positivt og negativt ladede ioner afgør adskillesen i elektrolyse

Således vil ioner i form af atomer og molekyler tiltrækkes til enten katoden eller anoden, når de udsættes for strøm. Det afhænger af, om atomet eller molekylet har optaget eller afgivet elektroner. Er der afgivet elektroner, vil atomet eller molekylet være et positivt ladet ion (kat-ion), mens et atom eller molekyle, der har optaget elektroner, vil være et negativt ladet ion (an-ion).

Elektrolyse spalter vand og adskiller brint og ilt

Elektrolyse anvendes i stigende grad til at lagre energi. Ved at anvende strøm fra vedvarende energikilder sikres en lagring af energien, som ellers kunne gå tabt. En udbredt metode er at spalte vand (H2O) til brint (H2, hydrogen) og ilt (O, oxygen -> O2). Ved at sætte elektricitet til vandmolekylet, vil ilten søge mod anoden (-), mens brinten vil søge mod katoden (+). På den måde kan den

Hvilke former for Power-to-X (PtX) findes der?

Power-to-X kaldes også populært for Power-to-Everything. Denne vidensartikel fokuserer på konverteringen af grøn strøm produceret fra eksempelvis vindmøller og solceller til brint, men Power-to-X dækker over en bredere vifte af af slutprodukter, som kan være andet end den rene brint – eksempelvis metanol eller ammoniak.

I en kemisk proces, hvor brint kombineres med eksempelvis CO2, kan der skabes forskellige energiformer, der kan være velegnede til brændstof (såkaldte electrofuels) til den tunge transport på vejene, til skibe og til fly. Listen herunder giver et større udsnit over teknologier med PtX-relaterede forkortelser:

  • PtX: Power-to-X (Power to Everything, også forkortet P2X)
  • PtG: Power-to-Gas (også forkortet P2G)
  • PtS: Power-to-Syngas (også forkortet P2S)
  • PtL: Power-to-Liquid (også forkortet P2L)
  • PtH: Power-to-Heat (også forkortet P2H)
  • PtF: Power-to-Fuel (også forkortet P2F)
  • PtC: Power-to-Chemicals (også forkortet P2C)

Kilder

hans buch
Kontakt os her
Få hjælp til din ordre