SDG står for Sustainable Development Goals og beskriver FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

I september 2015 vedtog FN’s 193 medlemslande en ny 15-års plan defineret i 17 punkter (SDG’er), som beskæftiger sig med indsatser til gavn for verdenssamfundet, og som medlemslandene arbejder for at opnå frem til 2030.

Overordnet drejer indsatserne sig om at fremme bæredygtige løsninger på verdensplan for økonomi, klima, miljø, menneskerettigheder, sundhed og teknologisk udvikling. De 17 SDG’er erstattede den tidligere 15-års plan (2000-2015), som var defineret i 8 MDG’er.

FN’s 8 Verdensmål (MDG, 2000-2015)

Forløberen til SDG er FN’s årtusinderklæring, som også kendes som MDG (Millenium Development Goals). MDG bestod af otte verdensmål, som FN’s medlemslande skulle arbejde for at opnå i perioden 2000-2015.

De otte verdensmål frem til 2015 var:

 1. Udryddelse af ekstrem fattigdom
 2. Opnå grundlæggende uddannelse til alle
 3. Forbedre kvinders adgang til uddannelse og udrydde kønsforskelle
 4. Reducere børnedødeligheden
 5. Forbedre sundheden for at reducere barselsdødelighed
 6. Bekæmpe HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme
 7. Sikre miljømæssig bæredygtighed ved f.eks. at øge adgangen til rent drikkevand
 8. Sikre globale partnerskaber og udvikling til at fremme f.eks. fattigdomsbekæmpelse og god regeringsførelse, samt adgang til f.eks. medicin og informationsteknologi

Evalueringen af disse ambitionsmål blev erklæret vellykket i de fleste områder af verden, men de overlod også punkter til at videreføre indsatserne i en ny 15-års plan med en udvidet definition af eksisterende og nye indsatsområder. I 2015 blev de 17 SDG’er (verdensmål) vedtaget, og FN’s medlemslande arbejder således for at opnå disse frem til 2030.

FN’s 17 Verdensmål (SDG, 2015-2030)

Kort opsummeret er FN’s 17 SDG’er en videreførelse og videreudvikling af forgængerens 8 MDG’er defineret i FN’s årtusinderklæring (2000-2015).

Fælles for SDG og MDG er, at de overordnet beskæftigeser sig med at fremme:

 • Grøn omstilling
 • Sundhed
 • Ligestilling på tværs af f.eks. køn, race og etnicitet
 • Bekæmpelse af fattigdom og sult
 • Forbedre retssikkerheden
 • Teknologisk og kommunikativ udvikling

Her er FN’s Verdensmål frem til 2030:

 1. Afskaf alle former for fattigdom i verden
 2. Stop sult ved at fremme fødevaresikkerhed, forbedret ernæring og bæredygtigt landbrug
 3. Sundhed og trivsel ved at reducere bl.a. mødredødelighed, børnedødelighed, epidemier, trafikulykker og rusmiddelmisbrug
 4. Lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for og adgang til livslang læring
 5. Ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder
 6. Rent drikkevand, samt egnet sanitet og hygiejne til alle
 7. Adgang til pålidelige, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris
 8. Beskæftigelse og anstændige arbejdsvilkår, samt økonomisk vækst
 9. Robust infrastruktur, fremme inkluderende og bæredygtig industrialisering og innovation
 10. Fremme økonomisk lighed på tværs af indkomstgrupper, køn, race og etnicitet, samt mellem lande
 11. Bæredygtige byer og bysamfund ved f.eks. at fremme egnede boligforhold, katastrofsikring, adgang til offentlig transport og bevarelse af kultur- og naturarv
 12. Ansvarligt og bæredygtigt forbrug og produktion af f.eks. fødevarer og materialer, samt ved at fremme bl.a. bedre anvendelse af naturressourcer og miljømæssig forsvarlig affaldshåndtering
 13. Bekæmpe klimaforandringer og klimarelaterede katastrofer ved at reducere udledningen af drivhusgasser (GHG).
 14. Bevare og sikre bæredygtig anvendelse af og ressourcerne i verdenshavene
 15. Beskytte, genoprette og støtte bæredygtige økosystemer på land og bekæmpe tab af biodiversitet bl.a. ved at fremme skovtilplatning, bekæmpe ørkendannelse og bevare vildtdyrliv via f.eks. bekæmpelse af krybskytteri
 16. Sikre fred, retfærdighed og stærke institutioner ved bl.a. at fremme retssikkerheden og gennemsigtige institutioner, samt bekæmpelse af f.eks. korruption, diskrimination, vold og mishandling
 17. Styrke globale partnerskaber for bæredygtig udvikling med økonomisk støtte som katalysator. Det skal bl.a. ske gennem øget håndhævelse af de forpligtelser, som OECD-landene har til udviklingsbistand til verdens fattigste lande.

Kilder:

Læs mere om FN’s Verdensmål og de 17 SDG’er, deres delmål og indikatorer på verdensmaalene.dk og FN’s hjemmeside for verdensmålene på sgds.un.org/goals.

Hvordan kan virksomheder bidrage til FN’s verdensmål?

Der er mange måder, hvor man frivilligt eller gennem lovgivningen kan forpligte sig eller er forpligtet til at arbejde med indsatser, der omhandler flere eller dele af de enkelte SDG’er. I Hans Buchs vidensunivers kan du lade dig inspirere eller genopfriske din viden om bæredygtige løsninger, mål og forpligtelser her:

Læs om Hans Buchs arbejde med verdensmålene under menupunktet “Grøn profil“.

SDG står for Sustainable Development Goals - Hans Buch A/S

Læs mere om bæredygtig viden og løsninger hos Hans Buch

Dyk ned i Hans Buchs tema om bæredygtighed inden for klima, miljø og bæredygtighed.

Klimakrav til nybyggeri påvirker hele industrien

Besætning gror fødevarer på den halve tid

LED-lys: Store besparelser for økonomi og CO2

hans buch
Kontakt os her
Få hjælp til din ordre